Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Skrydžių valdymas

Skrydžių valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 601H41002, 6011EX002 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: I kursas - 2242 EUR; II-IV kursai - 7528 EUR; V kursas - 7528 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Rimša
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aeronautikos inžinerijos magistras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kas domisi skrydžių valdymu bei aeronautikos inžinerija ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą parengti aviacijos specialistai ne tik įgyja aeronautikos inžinerijos magistro laipsnį, bet turi galimybę įgyti ir profesionalaus skrydžių vadovo licenciją. Programos absolventai sugeba valdyti ir reguliuoti orlaivių eismą, užtikrinti saugią oro erdvę, orlaivius skirstyti, palaikyti radijo ryšį. Pagal šią studijų programą ne tik rengiami profesionalūs skrydžių vadovai, bet rengiama ir vadybiniam bei inžineriniam darbui, orientuojant į visos Europos darbo rinką (studijų metu daug dėmesio yra skiriama anglų kalbai lavinti, nuo antrojo kurso studijos vyksta anglų kalba).
Stojant į šią studijų programą privaloma turėti III klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • reguliuoti orlaivių oro eismą aerodromo, prieigų (orlaiviui kylant ar artėjant leistis) ir zonos (orlaiviams skrendant maršrutu) dalyse;
 • reguliuoti orlaivių oro eismą orlaivius stebėdami vaizdžiai ar naudodami specialiąsias kompiuterines oro eismo stebėjimo sistemas;
 • atlikti procedūrinį oro eismo reguliavimą (orlaivių nematydami, bet per radijo ryšį žodžiu gaudami orlaivio buvimo vietos koordinates);
 • dirbti ir naudotis skrydžių vadovų rengimo treniruokliais;
 • dirbti vadybinį ar inžinerinį darbą;
 • analizuoti įvairius teisinius aviacijos sektoriuje aktualius dokumentus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę skrydžių valdymo studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • skrydžių vadovu Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikimo įmonėse Vilniuje, Kaune ar Palangoje (aerodromo, prieigų ar zonos oro erdvės vadovais);
 • skrydžių vadovu Lietuvos karinėse oro pajėgose;
 • skrydžių koordinatoriumi Lietuvos aerodromuose;
 • skrydžių vadovu kitų valstybių oro navigacijos paslaugų teikimo įmonėse;
 • vyriausiuoju specialistu civilinės aviacijos administracijoje;
 • vadybininku ar inžinieriumi aviacijos transporto įmonėse.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti skrydžių valdymo profesinių įgūdžių ir išmokyti taisyklingos aviacinės anglų kalbos;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus Skrydžių valdymo fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinos ir sistemiškai supras skrydžių valdymo esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turės nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių skrydžių valdymo žinių;
 • Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turės darbo su įranga, naudojama avionikos studijose, įgūdžių.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą skrydžių valdymo problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebė taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti skrydžių valdymo žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs;
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą;
 • Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16101 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16302 Aviacinė anglų kalba 1 6 - - 60 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIA17112 Matematika: matematiniai metodai aerodinamikoje 6 30 30 - 4 96 E
STTMA17004 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKA17224 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
VVEIA17382 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16401 Bendroji navigacija 6 48 - 24 4 84 E
AISVA16402 Skraidyba 3 24 - 12 2 42 E
AISVA16403 Aviacinė anglų kalba 2: radijo ryšio taisyklės 3 - - 36 2 42 E1
AISVA16409 Skrydžių valdymo teorija 6 36 - 12 4 108 E1
AISVA16410 Skrydžių valdymo praktika 1 6 - - 48 4 108 A
AIAIA17114 Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo 6 36 12 - 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16501 Oro teisė 6 60 - - 4 96 E
AISVA16502 Žmogaus galimybės ir jų ribos 6 60 - - 4 96 E
AISVA16503 Aviacinė anglų kalba 3 3 - - 45 2 33 E1
AISVA16510 Skrydžių valdymo taisyklės ir procedūros 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17013 Radijo navigacija 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17014 Skrydžių valdymo centrų ryšio sistemos ir elektros įrenginiai 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17117 Skrydžio principai ir orlaivių charakteristikos 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16601 Meteorologija 9 60 - 24 6 150 E
AISVA16602 Aviacinė anglų kalba 4 3 - - 24 2 54 E1
AISVA16603 Aerodromo vadavietės technologijos 6 12 - 48 4 96 E
AISVA16626 Skrydžių valdymo praktika 2 6 - - 48 4 108 A
AIAIA17016 Bendrosios žinios apie orlaivį: prietaisai 3 24 - 12 2 42 E
AIAIA17017 Bendros žinios apie orlaivį: elektronika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16701 Aviacinė anglų kalba 5 6 - - 48 4 108 E1
AISVA16711 Oro eismo organizavimas 6 36 - 24 4 96 E
AISVA16712 Prieigų vadavietės procedūrinio skrydžių valdymo technologijos 3 12 - 36 2 30 A
AISVA16713 Skrydžių valdymo praktika 3 6 - - 48 4 108 A
AIAIA17019 Skrydžių valdymo radionavigacinė įranga ir sistemos 6 36 - 24 4 96 E
KILSA17003 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16801 Aviacinė ir skrydžių sauga 6 45 - 15 4 96 E
AISVA16802 Aviacinė anglų kalba 6 6 - - 60 4 96 E1
AISVA16803 Kursinis projektas 3(3) - - 15 2 63 KP
AISVA16812 Prieigų vadavietės stebimojo skrydžių valdymo technologijos 6 15 - 45 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIA17021 Autonominiai orlaiviai ir jų sistemos 3 30 15 - 2 33 E
AIAIA17022 Oro uostai ir jų šviesos signalinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
9 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16901 Oro transporto vadyba 3 30 - 15 2 33 E
AISVA16902 Aviacinė anglų kalba 7 6 - - 60 4 96 E
AISVA16911 Erdvės vadavietės technologijos 6 15 - 45 4 96 E
AISVA16912 Erdvės vadavietės stebimojo skrydžių valdymo technologijos 6 15 - 45 4 96 E
AIAIA17024 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - 15 4 111 E
KIUSA17008 Dalykinė anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
10 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16111 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.