Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Orlaivių pilotavimas

Orlaivių pilotavimas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 601H41001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Rimša
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kas domisi orlaivių pilotavimu bei aeronautikos inžinerija ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos specialistai – orlaivių (lėktuvų ir sraigtasparnių) pilotai. Ne tik įgyjamas aeronautikos inžinerijos magistro laipsnis, bet yra ir galimybė įgyti profesionalaus orlaivių (lėktuvo ar sraigtasparnio) piloto licenciją. Programos absolventai sugeba pilotuoti įvairius orlaivius, išmano orlaivių mechanines, elektrines, automatines sistemas, geba atlikti skrydžio planavimo darbus, navigacinius skaičiavimus, palaikyti radijo ryšį ir šalinti skrydžio metu galimus orlaivių techninius gedimus. Rengiami ne tik profesionalūs pilotai, pagal šią studijų programą taip pat rengiama vadybiniam ir inžineriniam darbui bei orientuojama į visos Europos darbo rinką (studijų metu daug dėmesio yra skiriama anglų kalbai lavinti, nuo antrojo kurso studijos vyksta anglų kalba).
Stojant į šią studijų programą privaloma turėti I klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • pilotuoti lėktuvus, kurie turi vieną arba du stūmoklinius vidaus degimo variklius bei yra pritaikyti kilti nuo kietosios dangos;
 • pilotuoti sraigtasparnį, kuris turi vieną stūmoklinį vidaus degimo variklį;
 • atlikti skrydžius vizualiai stebėdami antžeminius orientyrus;
 • atlikti skrydžius pagal orlaivio prietaisus (prasto matomumo sąlygomis);
 • palaikyti radijo ryšį, atlikti navigaciją, šalinti techninius gedimus;
 • dirbti daugianarėje įguloje;
 • dirbti bei naudotis skrydžių treniruokliais;
 • dirbti vadybinį darbą aviacinėse oro transporto organizacijose;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • Europos bei Lietuvos valstybinėse ir privačiose civilinės aviacijos kompanijose (pavyzdžiui, „Small Planet Airlines“, „Avion Express“, „DOT LT“, „Ryanair“, „Air Baltic“, „Wizz Air“ ir kt.) vienanarės įgulos orlaivio kapitonu;
 • Europos bei Lietuvos valstybinėse ir privačiose civilinės aviacijos kompanijose daugianarės įgulos piloto padėjėju;
 • pilotu instruktoriumi orlaivių pilotus rengiančiose įmonėse;
 • vadybininku ar inžinieriumi aviacijos transporto įmonėse.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti orlaivių pilotavimo profesinių įgūdžių ir išmokyti taisyklingos aviacinės anglų kalbos;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus orlaivių pilotavimo fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinos ir sistemiškai supras orlaivių pilotavimo esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turės nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių orlaivių pilotavimo žinių;
 • Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turės darbo su įranga, naudojama avionikos studijose, įgūdžių.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą orlaivių pilotavomo problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebė taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti orlaivių pilotavimo žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs;
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą
 • Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16101 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHA16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIA16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITA16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMA16101 Matematika 1 6 30 15 30 4 81 E
KIKAA16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKA16109 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKA16205 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETA16201 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIA16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGA16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMA16202 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMMTA16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
KIKAA16211 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
STDGA16001 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMA16301 Matematika: matematiniai metodai aerodinamikoje 6 30 30 - 4 96 E
AISVA16302 Aviacinė anglų kalba 1 6 - - 60 4 96 E
ELESA16303 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMMTA16306 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVSEA16356 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
VVSEA16357 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMA16401 Bendrosios žinios apie orlaivį: sistemos 6 36 12 - 4 108 E
AIAMA16402 Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo 6 36 12 - 4 108 E
AIAMA16403 FCL Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo 0 - - - - -
AIAMA16404 FCL Bendrosios žinios apie orlaivį: sistemos 0 - - - - -
AISVA16401 Bendroji navigacija 6 48 - 24 4 84 E
AISVA16402 Skraidyba 3 24 - 12 2 42 E
AISVA16403 Aviacinė anglų kalba 2: radijo ryšio taisyklės 3 - - 36 2 42 E1
AISVA16407 FCL Radijo ryšys pagal VFR 0 - - - - -
AISVA16408 FCL Bendroji navigacija 0 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16404 Skrydžių praktika 1 (Lėktuvai) 6 - - 48 4 108 A
AISVA16405 Skrydžių praktika 1 (Sraigtasparnis) 6 - - 48 4 108 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEA16501 Radijo navigacija 3 30 - 15 2 33 E
AIAEA16503 FCL Radijo navigacija 0 - - - - -
AIAMA16503 Bendrosios žinios apie orlaivį: jėgainė 3 30 - 15 2 33 E
AIAMA16509 FCL Bendrosios žinios apie orlaivį: jėgainė 0 - - - - -
AISVA16501 Oro teisė 6 60 - - 4 96 E
AISVA16502 Žmogaus galimybės ir jų ribos 6 60 - - 4 96 E
AISVA16503 Aviacinė anglų kalba 3 3 - - 45 2 33 E1
AISVA16504 Skrydžio procedūros 3 30 - 15 2 33 E
AISVA16505 FCL Žmogaus galimybės ir jų ribos 0 - - - - -
AISVA16506 FCL Skrydžio procedūros 0 - - - - -
AISVA16507 FCL Radijo ryšys pagal IFR 0 - - - - -
AISVA16511 FCL Oro teisė 0 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAMA16502 Skrydžio principai: lėktuvas 6 30 - 30 4 96 E
AIAMA16507 Skrydžio principai: sraigtasparnis 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAMA16504 FCL Skrydžio principai: lėktuvas 0 - - - - -
AIAMA16508 FCL Skrydžio principai: sraigtasparnis 0 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEA16601 Bendrosios žinios apie orlaivį: prietaisai 3 24 - 12 2 42 E
AIAEA16602 Bendros žinios apie orlaivį: elektronika 3 24 - 12 2 42 E
AIAEA16603 FCL Bendros žinios apie orlaivį: prietaisai/elektronika 0 - - - - -
AISVA16601 Meteorologija 9 60 - 24 6 150 E
AISVA16602 Aviacinė anglų kalba 4 3 - - 24 2 54 E1
AISVA16604 Masė ir balansas 6 36 - 24 4 96 E
AISVA16605 FCL Meteorologija 0 - - - - -
AISVA16606 FCL Masė ir balansas 0 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16614 Skrydžių praktika 2 (Lėktuvai) 6 - - 48 4 108 A
AISVA16615 Skrydžių praktika 1 (Sraigtasparniai) 6 - - 48 4 108 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEA16702 Orlaivių radionavigacinės sistemos 9 60 - 36 6 138 E
AISVA16701 Aviacinė anglų kalba 5 6 - - 48 4 108 E1
AISVA16702 Skrydžio charakteristikos, planavimas ir priežiūra 6 36 - 24 4 96 E
AISVA16707 FCL Skrydžio charakteristikos 0 - - - - -
AISVA16708 FCL Skrydžio planavimas ir priežiūra 0 - - - - -
KILKA16004 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16705 Skrydžių praktika 3 (Lėktuvai) 6 - - 60 4 96 A
AISVA16706 Skrydžių praktika 3 (Sraigtasparniai) 6 - - 60 4 96 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEA16800 Autonominiai orlaiviai ir jų sistemos 3 30 15 - 2 33 E
AIAEA16801 Oro uostai ir jų šviesos signalinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
AIAEA16802 Elektroninės skrydžio prietaisų sistemos 6 45 15 - 4 96 E
AISVA16801 Aviacinė ir skrydžių sauga 6 45 - 15 4 96 E
AISVA16802 Aviacinė anglų kalba 6 6 - - 60 4 96 E1
AISVA16803 Kursinis projektas 3(3) - - 15 2 63 KP
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
9 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEA16900 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - 15 4 111 E
AIAEA16901 Orlaivių radiolokacinės sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AISVA16901 Oro transporto vadyba 3 30 - 15 2 33 E
AISVA16902 Aviacinė anglų kalba 7 6 - - 60 4 96 E
KIKAA16995 Dalykinė anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16903 CAD/CAM/CAE Aviacijoje 6 30 - 30 4 96 E
AISVA16904 Daugianarės įgulos sąveika ir skrydžiai lėktuvu 6 30 - 30 4 96 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
10 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16112 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.