Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Orlaivių pilotavimas

Orlaivių pilotavimas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 601H41001, 6011EX001 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: I kursas - 11576 EUR; II-IV kursai - 11576 EUR; V kursas - 12570 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Rimša
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aeronautikos inžinerijos magistras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kas domisi orlaivių pilotavimu bei aeronautikos inžinerija ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos specialistai – orlaivių (lėktuvų ir sraigtasparnių) pilotai. Ne tik įgyjamas aeronautikos inžinerijos magistro laipsnis, bet yra ir galimybė įgyti profesionalaus orlaivių (lėktuvo ar sraigtasparnio) piloto licenciją. Programos absolventai sugeba pilotuoti įvairius orlaivius, išmano orlaivių mechanines, elektrines, automatines sistemas, geba atlikti skrydžio planavimo darbus, navigacinius skaičiavimus, palaikyti radijo ryšį ir šalinti skrydžio metu galimus orlaivių techninius gedimus. Rengiami ne tik profesionalūs pilotai, pagal šią studijų programą taip pat rengiama vadybiniam ir inžineriniam darbui bei orientuojama į visos Europos darbo rinką (studijų metu daug dėmesio yra skiriama anglų kalbai lavinti, nuo antrojo kurso studijos vyksta anglų kalba).
Stojant į šią studijų programą privaloma turėti I klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • pilotuoti lėktuvus, kurie turi vieną arba du stūmoklinius vidaus degimo variklius bei yra pritaikyti kilti nuo kietosios dangos;
 • pilotuoti sraigtasparnį, kuris turi vieną stūmoklinį vidaus degimo variklį;
 • atlikti skrydžius vizualiai stebėdami antžeminius orientyrus;
 • atlikti skrydžius pagal orlaivio prietaisus (prasto matomumo sąlygomis);
 • palaikyti radijo ryšį, atlikti navigaciją, šalinti techninius gedimus;
 • dirbti daugianarėje įguloje;
 • dirbti bei naudotis skrydžių treniruokliais;
 • dirbti vadybinį darbą aviacinėse oro transporto organizacijose;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • Europos bei Lietuvos valstybinėse ir privačiose civilinės aviacijos kompanijose (pavyzdžiui, „Small Planet Airlines“, „Avion Express“, „DOT LT“, „Ryanair“, „Air Baltic“, „Wizz Air“ ir kt.) vienanarės įgulos orlaivio kapitonu;
 • Europos bei Lietuvos valstybinėse ir privačiose civilinės aviacijos kompanijose daugianarės įgulos piloto padėjėju;
 • pilotu instruktoriumi orlaivių pilotus rengiančiose įmonėse;
 • vadybininku ar inžinieriumi aviacijos transporto įmonėse.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti orlaivių pilotavimo profesinių įgūdžių ir išmokyti taisyklingos aviacinės anglų kalbos;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus orlaivių pilotavimo fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinos ir sistemiškai supras orlaivių pilotavimo esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turės nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių orlaivių pilotavimo žinių;
 • Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turės darbo su įranga, naudojama avionikos studijose, įgūdžių.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą orlaivių pilotavomo problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebė taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti orlaivių pilotavimo žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs;
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą
 • Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16101 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16302 Aviacinė anglų kalba 1 6 - - 60 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIA17112 Matematika: matematiniai metodai aerodinamikoje 6 30 30 - 4 96 E
STTMA17004 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKA17224 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
VVEIA17382 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16401 Bendroji navigacija 6 48 - 24 4 84 E
AISVA16402 Skraidyba 3 24 - 12 2 42 E
AISVA16403 Aviacinė anglų kalba 2: radijo ryšio taisyklės 3 - - 36 2 42 E1
AISVA16407 FCL Radijo ryšys pagal VFR 0 - - - - -
AISVA16408 FCL Bendroji navigacija 0 - - - - -
AIAIA17113 Bendrosios žinios apie orlaivį: sistemos 6 36 12 - 4 108 E
AIAIA17114 Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo 6 36 12 - 4 108 E
AIAIA17115 FCL Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo 0 - - - - -
AIAIA17116 FCL Bendrosios žinios apie orlaivį: sistemos 0 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16404 Skrydžių praktika 1 (Lėktuvai) 6 - - 48 4 108 A
AISVA16405 Skrydžių praktika 1 (Sraigtasparnis) 6 - - 48 4 108 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16501 Oro teisė 6 60 - - 4 96 E
AISVA16502 Žmogaus galimybės ir jų ribos 6 60 - - 4 96 E
AISVA16503 Aviacinė anglų kalba 3 3 - - 45 2 33 E1
AISVA16504 Skrydžio procedūros 3 30 - 15 2 33 E
AISVA16505 FCL Žmogaus galimybės ir jų ribos 0 - - - - -
AISVA16506 FCL Skrydžio procedūros 0 - - - - -
AISVA16507 FCL Radijo ryšys pagal IFR 0 - - - - -
AISVA16511 FCL Oro teisė 0 - - - - -
AIAIA17013 Radijo navigacija 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17015 FCL Radijo navigacija 0 - - - - -
AIAIA17119 Bendrosios žinios apie orlaivį: jėgainė 3 30 - 15 2 33 E
AIAIA17123 FCL Bendrosios žinios apie orlaivį: jėgainė 0 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIA17118 Skrydžio principai: lėktuvas 6 30 - 30 4 96 E
AIAIA17121 Skrydžio principai: sraigtasparnis 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIA17120 FCL Skrydžio principai: lėktuvas 0 - - - - -
AIAIA17122 FCL Skrydžio principai: sraigtasparnis 0 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16601 Meteorologija 9 60 - 24 6 150 E
AISVA16602 Aviacinė anglų kalba 4 3 - - 24 2 54 E1
AISVA16604 Masė ir balansas 6 36 - 24 4 96 E
AISVA16605 FCL Meteorologija 0 - - - - -
AISVA16606 FCL Masė ir balansas 0 - - - - -
AIAIA17016 Bendrosios žinios apie orlaivį: prietaisai 3 24 - 12 2 42 E
AIAIA17017 Bendros žinios apie orlaivį: elektronika 3 24 - 12 2 42 E
AIAIA17018 FCL Bendros žinios apie orlaivį: prietaisai/elektronika 0 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16614 Skrydžių praktika 2 (Lėktuvai) 6 - - 48 4 108 A
AISVA16615 Skrydžių praktika 1 (Sraigtasparniai) 6 - - 48 4 108 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16701 Aviacinė anglų kalba 5 6 - - 48 4 108 E1
AISVA16702 Skrydžio charakteristikos, planavimas ir priežiūra 6 36 - 24 4 96 E
AISVA16707 FCL Skrydžio charakteristikos 0 - - - - -
AISVA16708 FCL Skrydžio planavimas ir priežiūra 0 - - - - -
AIAIA17020 Orlaivių radionavigacinės sistemos 9 60 - 36 6 138 E
KILSA17003 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16705 Skrydžių praktika 3 (Lėktuvai) 6 - - 60 4 96 A
AISVA16706 Skrydžių praktika 3 (Sraigtasparniai) 6 - - 60 4 96 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16801 Aviacinė ir skrydžių sauga 6 45 - 15 4 96 E
AISVA16802 Aviacinė anglų kalba 6 6 - - 60 4 96 E1
AISVA16803 Kursinis projektas 3(3) - - 15 2 63 KP
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIA17021 Autonominiai orlaiviai ir jų sistemos 3 30 15 - 2 33 E
AIAIA17022 Oro uostai ir jų šviesos signalinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
AIAIA17023 Elektroninės skrydžio prietaisų sistemos 6 45 15 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
9 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16901 Oro transporto vadyba 3 30 - 15 2 33 E
AISVA16902 Aviacinė anglų kalba 7 6 - - 60 4 96 E
AIAIA17024 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - 15 4 111 E
AIAIA17025 Orlaivių radiolokacinės sistemos 6 30 - 30 4 96 E
KIUSA17008 Dalykinė anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVA16903 CAD/CAM/CAE Aviacijoje 6 30 - 30 4 96 E
AISVA16904 Daugianarės įgulos sąveika ir skrydžiai lėktuvu 6 30 - 30 4 96 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
10 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVA16112 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.