Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621H61003, 6211EX050 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Romanas Martavičius
Studentas: Andrius Šukys
Specializacijos: aviacinė elektronika
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: elektronikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant, gaminant šiuolaikiškus elektronikos įtaisus, kuriant ir eksploatuojant elektronines sistemas, taip pat žinių, gebėjimų ir nuostatų, leidžiančių suprasti naujas mokslo žinias, idėjas, technologijas; absolventas gebės jomis remtis ir savarankiškai tobulėti.
 
Aviacinės elektronikos specializacija skirta rengti elektronikos inžinerijos magistrams, gebantiems dirbti mokslo ir projektavimo įstaigose, gamybinėse ir aviacinę techniką eksploatuojančiose organizacijose, karinių oro pajėgų techninėse tarnybose inžinerinį ir tiriamąjį darbą.
 
Ką gebėsiu?
Magistrantūros absolventai laukiami konkurencingame versle ir daugelyje valstybės institucijų, nes elektronikos inžinerijos magistrai žino ir išmano elektronikos inžinerijos srities principus, kritiškai suvokia savo srities esmę bei geba: taikyti savo žinias ir supratimą įgyvendinant inžinerijos modelius, sistemas ir procesus; pasitelkdami savo inžinerijos žinias ir nuovoką, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija; kritiškai įvertinti duomenis, daryti išvadas ir priimti sprendimus; sujungti į visumą skirtingų sričių žinias ir suvaldyti painiavą; būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiais; veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 
Baigę aviacinės elektronikos specializaciją asmenys gebės: atlikti kritinę analizę, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, siekiant atnaujinti aviacines elektronines sistemas ir jų dalis ar parinkti metodus naujausiems pasiekimams pritaikyti; panaudoti įgytas ir savarankiškai įgyti bei taikyti naujas žinias aviacinių elektroninių sistemoms kurti ar modernizuoti; analizuoti aviacinių elektroninių sistemų, aviacinių konstrukcijų diagnostikos, skrydžio parametrų matavimų rezultatus, kritiškai vertinti įvairių veiksnių poveikį šiems rezultatams ir sistemų darbui; taikyti šiuolaikinius metodus, naudojamus aviacinėse elektroninėse sistemose, analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus; vykdyti mokslinius tyrimus aviacinės elektronikos ir su ja susijusiose srityse, panaudoti šiuolaikinės kompiuterinės technikos galimybes bei adekvačiai interpretuoti ir įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
 
Nuo pat aviacinės elektronikos specializacijos vykdymo pradžios ją baigusiais magistrais domisi Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sienos apsaugos techninės tarnybos, Lietuvos karinių oro pajėgų techninės tarnybos, kai kurie oro uostai, VĮ „Oro navigacija“, Lietuvos civilinės aviacijos administracija (CAA).
Studijų programos specializacijos:
Aviacinė elektronika

Studijų programos tikslai
1. Suteikti naujausių elektronikos inžinerijos ir jai artimų ar giminingų studijų krypčių žinių, reikalingų kurti mikro- ir nanoelektronikos įtaisus bei kompiuterizuotas elektronines sistemas, išugdyti gebėjimą šias žinias kritiškai įvertinti ir pritaikyti.
2. Suteikti specialiųjų elektronikos inžinerijos studijų krypties žinių, būtinų taikant naujausias technologijas ir savarankiškai kuriant naujus gaminius bei paslaugas, išmokyti atlikti elektronikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius tyrimus, gaunant naujus rezultatus.
3. Ugdyti gebėjimą kūrybiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Gerai žinos ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinos ir supras studijų programą atitinkančius elektronikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
 • Žinos ir kritiškai vertins naujausius elektronikos inžinerijos studijų krypties pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
 • Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
 • Gebės ištirti studijų programą atitinkančių naujų elektronikos inžinerijos studijų krypties inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas problemas.
 • Gebės įžvelgti standartines ir nestandartines mikro- ir nanoelektronikos inžinerines problemas, jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Gebės įžvelgti standartines ir nestandartines kompiuterizuotų elektroninių sistemų inžinerines problemas, jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiškai spręsdamas mikro- ir nanoelektronikos inžinerinius uždavinius ir pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiškai spręsdamas kompiuterizuotų elektroninių sistemų inžinerinius uždavinius ir pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebės suprasti socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir komercinių reikalavimų svarbą.
 • Gebės taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines mikro- ir nanoelektronikos problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
 • Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines kompiuterizuotų elektroninių sistemų problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
 • Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias mikro- ir nanoelektronikos inžinerines idėjas bei metodus.
 • Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias kompiuterizuotų elektroninių sistemų inžinerines idėjas bei metodus.
 • Gebės priimti inžinerinius sprendimus, susidūręs su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas.
 • Gebės išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą.
 • Išmanys etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
 • Žinos inžinerinės veiklos organizavimo principus, supras jos grandžių sąveiką, gebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17090 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17092 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
AIAIM17093 Palydovinės navigacijos metodai ir sistemos 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17214 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17215 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 28 15 - 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIM17091 Aviacinių elektroninių sistemų matavimai 6 28 - 15 2 115 E
AIAIM17094 Aviaciniai navigacijos įrenginiai 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17095 Skrydžio parametrų matavimo sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
AIAIM17097 Šviesos optika ir aerodromų įrenginiai 9 42 - 15 3 180 E
AIAIM17099 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIM17096 Aviacinės kompiuterinės sistemos 6 28 - 15 2 115 E
AIAIM17098 Radiolokacijos teorija ir borto sistemos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17100 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.