Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621N20024, 6211LX086 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jelena Stankevičienė
Studentas: -
Specializacijos: aviacijos vadyba
                    
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Aviacijos vadybos specializacija skirta parengti aviacijos vadybos magistrus, įsisavinusius naujausias aviacijos ir vadybos mokslų bei metodologines empirinių tyrimų žinias, gebančius šias kompleksines žinias taikyti vertinant sudėtingas aviacijos sektoriaus veiklos valdymo problemas ir objektyviai grindžiant jų sprendimų alternatyvas.
 
Ką gebėsiu?
Aviacijos vadybos specializacija. Gebės pasirinkti, analizuoti ir sintetinti aviacijos organizacijų valdymo būklės vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti aviacijos organizacijų valdymo žinias ir bazinius profesinius gebėjimus pasirenkant tinkamiausius valdymo sprendimus bei vertinant galimą jų poveikį aplinkai.
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Aviacijos vadybos specializacijos magistrai išmanys aviacijos sektoriaus plėtojimo tendencijas, planavimo, koordinavimo ir kontrolės ypatumus, gebės atlikti įvairias valdymo veiklas aviacijos organizacijose.
Studijų programos specializacijos:
Aviacijos vadyba

Studijų programos tikslai
1. Parengti vadybos magistrus, gebančius pritaikyti naujausias inžinerinės ekonomikos ir vadybos mokslų žinias, siekiant besikeičiančioje aplinkoje efektyviai valdyti šiuolaikinius ekonominius ir vadybinius procesus, kurti vertę vartotojui ir būti pasirengusiems vykdyti mokslinius tyrimus bei savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
2. Parengti aukštos kvalifikacijos aviacijos vadybos magistrus, įsisavinusius naujausias aviacijos ir vadybos mokslų bei metodologines empirinių tyrimų žinias, gebančius šias kompleksines žinias taikyti vertinant sudėtingas aviacijos sektoriaus veiklos valdymo problemas ir objektyviai grindžiant jų sprendimų alternatyvas.
3. Parengti aukštos kvalifikacijos elektroninio verslo vadybos magistrus, turinčius sisteminių vadybos, ekonomikos ir elektroninio verslo žinių, gebančius šias žinias kompleksiškai taikyti technologinio profilio verslo uždaviniams spręsti, inovacinei veiklai organizuoti, ekonomiškai grįsti strateginius elektroninio verslo sprendimus, vykdyti elektroninio verslo planavimo, organizavimo, plėtros veiklą, atsižvelgiant į globalios konkurencijos reikalavimus bei visuomenės vertybes.
4. Parengti aukštos kvalifikacijos gamybos vadybos magistrus, turinčius naujausių gamybos procesų valdymo bei vertinimo žinių, gebančius numatyti strateginės plėtros alternatyvas, priimti gamybos valdymo sprendimus, įgalinančius taikyti tinkamas antikrizines vertinimo priemones, bei įgyvendinti strategijas greitai besikeičiančios aplinkos sąlygomis, diegti naujoves gamybos įmonėse.
5. Parengti aukštos kvalifikacijos inovacijų vadybos magistrus, turinčius sisteminių inžinerinės ekonomikos, vadybos ir inovacijų valdymo žinių, gebančius pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus inovacijų srityje, atliekant inovacijų projektavimo, sklaidos ir komercializavimo veiklą, vykdyti inovacijų ir prekių ženklų marketingą, įvertinus galimas visuomenės ir etinės veiklos pasekmes, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslo ir technologijų pažangos, internacionalizavimo procesų bei konkurencijos nulemiamus verslo ir viešojo sektoriaus poreikius.
6. Parengti aukštos kvalifikacijos versliosios lyderystės specializacijos vadybos magistrus, turinčius antreprenerystės, žinių valdymo, darbo organizavimo procesų modernizavimo žinias, gebančius integruoti technologinių-inžinerinių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus su verslumu, moksliškai grįsti inžinerinės ekonomikos, vadybos idėjas ir modernius vadybos metodus, siekiant kompleksiškai spręsti inovatyvaus verslo valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę neapibrėžties sąlygomis.
7. Parengti aukštos kvalifikacijos verslo projektavimo specializacijos vadybos magistrus, turinčius verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymo, daugiafunkcinio verslo projektų integruoto valdymo žinias, gebančius integruoti daugiafunkcinius verslo projektavimo instrumentus, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę, projektų riziką neapibrėžties sąlygomis integruojant realaus laiko investicijų ir portfelio valdymo metodus ir priemones.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Inžinerinės ekonomikos, vadybos teorijų žinios, kurias geba taikyti vertinant ekonominius ir verslo valdymo procesus, sprendžiant elektroninio verslo, gamybos, inovacijų vadybos, verslo projektavimo ir versliosios lyderystės valdymo problemas ir uždavinius, parenkant metodologiją, metodiką moksliniams tyrimams ekonomikos ir vadybos srityse atlikti.
 • Aviacijos sistemos sandaros, skrydžių saugos, valdymo teorijos, strateginių plėtros alternatyvų formavimo metodų, operatyvaus aviacijos organizacijų valdymo principų ir jų įgyvendinimo būdų žinios, kurias geba taikyti siekiant racionalizuoti aviacijos organizacijų valdymo procesus.
 • Naujausių elektroninio verslo taikomųjų mokslinių tyrimų žinios, jų tendencijos ir aktualijos, kurias geba taikyti sprendžiant uždavinius globalioje elektroninio verslo aplinkoje, taip pat diegiant inovacijas.
 • Gamybos organizavimo ir antikrizinio valdymo žinios, kurias geba taikyti strateginių plėtros alternatyvų formavimo ir vertinimo modelių, metodų parinkimui, siekiant optimizuoti gamybos įmonių verslo procesus.
 • Ekonomikos ir inovacijų fundamentinių bei taikomųjų mokslinių tyrimų žinios, kurias geba taikyti inovacijų valdymo procesų analizei, vertinimo modelių parinkimui ir efektyviam valdymui.
 • Verslo kūrimo ir valdymo, lyderystės teorijų žinios, kurias geba taikyti inovatyvaus verslo sprendimams modeliuoti ir jiems įgyvendinti mobilizuojant komandas, prisitaikant prie sparčiai kintančių globalios aplinkos sąlygų.
 • Verslo projektavimo žinios, kurias geba taikyti projektuojamo verslo efektyvumo matavimo būdų ir principų, vertės vertinimo ir kūrimo mechanizmų parinkimui, rengiant integruotus verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų projektus pagrįstus funkcinio vertinio ir naudos-sąnaudų balansavimo principais.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba savarankiškai analizuoti, sintetinti ekonominių ir verslo valdymo procesų vertinimui reikalingus taikomųjų mokslinių tyrimų duomenis, siekiant technologinių, socialinių ir ekonominių procesų harmonijos.
 • Geba pasirinkti, analizuoti ir sintetinti aviacijos organizacijų valdymo būklės vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti aviacijos organizacijų valdymo žinias ir bazinius profesinius gebėjimus pasirenkant tinkamiausius valdymo sprendimus bei vertinant galimą jų poveikį aplinkai.
 • Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti efektyviam elektroninio verslo procesų valdymui reikalingus tyrimų duomenis, geba integruoti specializacijos studijų dalykų (technologijų vadybos, e-rinkodaros ir elektroninio verslo sprendimų) įgytas žinias sudėtingų problemų sprendimui ir situacijų valdymui, įvertinant alternatyvius e-verslo sprendimo variantus bei galimą poveikį verslo aplinkai.
 • Geba analizuoti ir sintetinti efektyviam gamybos procesų vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti gamybos ir antikrizinio valdymo įgytas žinias sudėtingų situacijų valdymui, įvertinant alternatyvius gamybos procesų optimizavimo sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai.
 • Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti inovacinei veiklai vykdyti įvairiose mokslinių tyrimų, projektavimo ir konstravimo, gamybos, paslaugų ir vadybinės veiklos srityse reikalingus fundamentinių bei taikomųjų mokslinių tyrimų duomenis, skirtus inovacijų kūrimui, sklaidai ir įgyvendinimui verslo bei viešuosiuose sektoriuose.
 • Geba planuoti ir vykdyti verslo pagrindimo, plėtros ir organizavimo taikomuosius tyrimus integruojant šiuolaikines vadybos teorijų žinias ir bendruosius bei specialiuosius gebėjimus, pasirenkant tinkamiausią lyderiavimo modelį dinamiškoje didelio neapibrėžtumo verslo terpėje.
 • Geba formuoti projektuojamo verslo paklausos valdymo alternatyvas, taikyti vertės ir rizikos integruoto valdymo modelius ir metodus, siekiant parengti verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų integruotus valdymo projektus, grįstus plėtros tvarumo principais.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba pritaikyti inžinerinės ekonomikos ir vadybos teorijos, strateginio valdymo, marketingo, valdymo apskaitos, verslo teisės, mokslinių tyrimų metodologijos principus ir metodus reikalingus inovatyvių techninių, informacinių, technologinių ir vadybinių priemonių rengimui ir diegimui.
 • Geba integruotai taikyti inžinerines, ekonomikos ir vadybos žinias rengiant visumą priemonių, reikalingų efektyviam aviacijos organizacijų procesų valdymui ir inovacijų diegimui.
 • Geba pritaikyti specializacijos studijų dalykų (technologijų vadybos, e-rinkodaros ir elektroninio verslo sprendimų) turimas žinias rengiant naujas informacines, vadybines ir metodines priemones, reikalingas elektroninio verslo procesų vertinimui ir valdymui.
 • Geba pritaikyti strateginės plėtros, gamybos ir antikrizinio valdymo turimas žinias rengiant gamybos optimizavimo priemones, reikalingas gamybos procesų vertinimui, efektyviam valdymui ir naujovių diegimui.
 • Geba pritaikyti inovacijų vadybos teorijas, inovacijų projektavimo, marketingo bei aukštųjų technologijų valdymo žinias, formuojant inovatyvius sprendimus (techninius, technologinius, informacinius ir vadybinius), reikalingus inovacijoms kurti, skleisti ir pritaikyti organizacijose.
 • Geba integruotai taikyti inžinerinės ekonomikos ir šiuolaikinių vadybos teorijų principus, darnios visuomenės plėtros kontekste sudarant sąlygas darbuotojų iniciatyvai ir kūrybingumui atsiskleisti, inovatyviems verslo sprendimams rengti ir įgyvendinti konkuruojant išskirtiniu lyderio potencialu.
 • Geba pritaikyti projektuojamų verslų efektyvumo kaitos ir paklausos formavimo principus, vertinti reikalingų išteklių racionalaus panaudojimo veiksnius ir kriterijus, rengiant projektų valdymo metodologiją ir instrumentus, reikalingus daugiafunkcinio verslo projektavimo vykdymo užtikrinimui.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba argumentuotai perteikti žinias verslo specialistams ir kitiems asmenims, vadovaujantis profesine etika kritiškai ir kompleksiškai vertinti ekonominių bei verslo valdymo procesų kokybę ir susistemintai perteikti vertinimo rezultatus, aiškiai formuluoti ir pateikti socialiai atsakingus pasiūlymus.
 • Geba sistemiškai perteikti žinias ir idėjas aviacijos organizacijos specialistams, kritiškai vertinti aviacijos organizacijų veiklos plėtros alternatyvas ir argumentuotai perteikti vertinimo rezultatus, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
 • Geba argumentuotai perteikti susistemintą informaciją elektroninio verslo specialistams ir kitiems asmenims, vadovaujantis profesine etika, kritiškai vertinti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir aiškiai perteikti vertinimo rezultatus, formuoti ir perteikti socialiai atsakingus pasiūlymus.
 • Geba argumentuotai perteikti žinias ir idėjas gamybos vadybos specialistams ir kitiems asmenims, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų gamybos procesų atlikimo kokybę.
 • Geba atsakingai perteikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus inovacijų vadybos specialistams ir kitiems asmenims, vadovauti inovacinės veiklos organizavimui remiantis profesinės etikos, socialinės atsakomybės, ekologiškumo ir pilietiškumo normomis.
 • Geba argumentuotai perteikti idėjas ir galimus problemų sprendimus inovatyvaus verslo valdymo specialistams ir kitiems asmenims, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą etišką veiklą, sprendžiant besimokančios organizacijos valdymo problemas kintančioje aplinkoje.
 • Geba aiškiai perteikti žinias verslo valdymo specialistams ir kitiems asmenims, vadovaujantis profesine etika kritiškai vertinti integruotas verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymo alternatyvas, leidžiančias minimizuoti neatstatomų išteklių naudojimą iškylantiems poreikiams tenkinti, kompleksiškai vertinti verslo projektavimo procesų vykdymą ir susistemintai perteikti socialiai atsakingus pasiūlymus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai naudotis inžinerinės ekonomikos ir vadybos žiniomis siekiant kūrybiškai plėtoti taikomuosius tyrimus, įvertinant tos veiklos inovatyvumo aspektus bei poveikį aplinkai ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus.
 • Geba savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį, vadovaujantis strateginio mąstymo gebėjimais ir naudojantis taikomųjų mokslinių tyrimų žiniomis, geba priimti sprendimus, susijusius su aviacijos organizacijų procesų racionalizavimu ir valdymu.
 • Geba savarankiškai suformuoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją pasinaudojant taikomųjų mokslinių tyrimų žiniomis, pritaikant sisteminio mąstymo ir kūrybiškumo įgūdžius savarankiškam elektroninio verslo veiklos valdymui, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei.
 • Geba savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį, vadovaujantis strateginio mąstymo gebėjimais ir pasinaudojant taikomųjų mokslinių tyrimų žiniomis geba priimti inovatyvius, susijusius su gamybos procesų optimizavimu, sprendimus, įvertinant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Geba savarankiškai pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, skirtomis inovacijų kūrimui, sklaidai ir įgyvendinimui įvairiuose verslo bei viešuosiuose sektoriuose, taip pat įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus ir suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei.
 • Geba tikslingai naudotis mokslo, mokomąja ir kita literatūra profesinei veiklai ir tęstiniam tobulinimuisi, vadovautis visuomenės tvarios plėtros principais, pritaikant sisteminio mąstymo ir kūrybiškumo įgūdžius savarankiškam verslumo ugdymui.
 • Geba savarankiškai plėtoti verslo projektinę veiklą, kūrybiškai tobulinant verslo projektavimo metodiką ir techniką, bet kurioje sprendimo priėmimo stadijoje pasinaudoti projektinio mąstymo principais, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės gerovei.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17285 Oro uostų,oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17298 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVM17103 Skrydžių sauga 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17251 Logistika aviacijoje (su kursiniu projektu) 9(3) 20 - 20 15 185 E
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17289 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17296 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVM17301 Aviacijos teisė (su kursiniu projektu) 6(2) 20 - 15 10 115 E
VVVKM17293 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.