Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aviacijos mechanikos inžinerija

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621H42001, 6211EX060 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Eduardas Lasauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai
 
Kam skirta studijų programa?
Aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programa skirta rengti aviacijos mechanikos inžinerijos magistrams, galintiems organizuoti įvairių tarpusavyje susijusių aviacijos uždavinių sprendimą, vertinant naujausių fundamentalių žinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus bei kūrybiškai juos panaudojant.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys gebės savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus, priimti inovatyvius sprendimus, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti techniniais specialistais, aviacinių įmonių techninių padalinių vadovais, taip pat kitų transporto ir mechanikos įmonių techninių padalinių vadovais, projektų vadovais. Studijas galės tęsti mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti specialiąsias naujausias Aeronautikos inžinerijos studijų krypties žinias.
2. Suformuoti specializuotus Aeronautikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus aeronautikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
3. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius taikytinus su aeronautikos inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
4. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos mokslo naujovėmis, plėsti erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Gerai žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinoti ir suprasti aeronautikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti;
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius pasiekimus aeronautikos inžinerijos srityje.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti identifikuoti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
 • Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Gebėti ištirti naujų ir naujai atsirandančių studijų programą atitinkančios inžinerijos studijų krypties inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai specifikuotas problemas;
 • . Įžvelgti standartines ir nestandartines inžinerines problemas, gebėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti;
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus;
 • Suprasti socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą;
 • Gebėti taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą sprendžiant netipines problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis;
 • Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus;
 • Gebėti priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis;
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu;
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą
 • Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas;
 • Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokėti parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą;
 • Išmanyti etinius, aplinkosauginius ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus;
 • Žinoti inžinerinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką, gebėti vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17184 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
AIAIM17185 Techninės priežiūros vadyba 6 30 - 15 - 115 E
AIAIM17186 Skaičiuojamoji aerodinamika 6 30 - 15 - 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
STTMM17131 Tamprumo teorija 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17187 Lėktuvų pastovumas ir pavaldumas 9 30 - 30 - 180 E
AIAIM17188 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
AIAIM17189 Žmogiškasis veiksnys aviacijoje 3 30 - - - 50 E
MERSM17168 Mechatroninių sistemų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17083 Baigtinių elementų metodas aviacinėse konstrukcijose 9 30 15 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17190 Orlaivių neardomos kontrolės metodai 9 30 15 15 - 180 E
AIAIM17191 Aviacinių konstrukcijų optimizavimas baigtinių elementų metodu 6 15 - 30 - 115 E
AIAIM17192 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
AIAIM17193 Aviacinės kompiuterinio projektavimo sistemos 6 15 15 15 - 115 E
AIAIM17194 Aviacinių variklių teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17195 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.