Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621H61003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Romanas Martavičius
Studentas: Andrius Šukys
Specializacijos: aviacinė elektronika
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: elektronikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant, gaminant šiuolaikiškus elektronikos įtaisus, kuriant ir eksploatuojant elektronines sistemas, taip pat žinių, gebėjimų ir nuostatų, leidžiančių suprasti naujas mokslo žinias, idėjas, technologijas; absolventas gebės jomis remtis ir savarankiškai tobulėti.
 
Aviacinės elektronikos specializacija skirta rengti elektronikos inžinerijos magistrams, gebantiems dirbti mokslo ir projektavimo įstaigose, gamybinėse ir aviacinę techniką eksploatuojančiose organizacijose, karinių oro pajėgų techninėse tarnybose inžinerinį ir tiriamąjį darbą.
 
Ką gebėsiu?
Magistrantūros absolventai laukiami konkurencingame versle ir daugelyje valstybės institucijų, nes elektronikos inžinerijos magistrai žino ir išmano elektronikos inžinerijos srities principus, kritiškai suvokia savo srities esmę bei geba: taikyti savo žinias ir supratimą įgyvendinant inžinerijos modelius, sistemas ir procesus; pasitelkdami savo inžinerijos žinias ir nuovoką, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija; kritiškai įvertinti duomenis, daryti išvadas ir priimti sprendimus; sujungti į visumą skirtingų sričių žinias ir suvaldyti painiavą; būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiais; veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 
Baigę aviacinės elektronikos specializaciją asmenys gebės: atlikti kritinę analizę, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, siekiant atnaujinti aviacines elektronines sistemas ir jų dalis ar parinkti metodus naujausiems pasiekimams pritaikyti; panaudoti įgytas ir savarankiškai įgyti bei taikyti naujas žinias aviacinių elektroninių sistemoms kurti ar modernizuoti; analizuoti aviacinių elektroninių sistemų, aviacinių konstrukcijų diagnostikos, skrydžio parametrų matavimų rezultatus, kritiškai vertinti įvairių veiksnių poveikį šiems rezultatams ir sistemų darbui; taikyti šiuolaikinius metodus, naudojamus aviacinėse elektroninėse sistemose, analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus; vykdyti mokslinius tyrimus aviacinės elektronikos ir su ja susijusiose srityse, panaudoti šiuolaikinės kompiuterinės technikos galimybes bei adekvačiai interpretuoti ir įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
 
Nuo pat aviacinės elektronikos specializacijos vykdymo pradžios ją baigusiais magistrais domisi Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sienos apsaugos techninės tarnybos, Lietuvos karinių oro pajėgų techninės tarnybos, kai kurie oro uostai, VĮ „Oro navigacija“, Lietuvos civilinės aviacijos administracija (CAA).
Studijų programos specializacijos:
Aviacinė elektronika

Studijų programos tikslai
1. Suteikti naujausių elektronikos inžinerijos ir jai artimų ar giminingų sričių žinių, reikalingų elektroninius įtaisus bei elektronines kompiuterizuotas sistemas kuriantiems specialistams, išugdyti gebėjimą šias žinias ekspertiškai įvertinti ir pritaikyti.
2. Suteikti specialiųjų elektronikos inžinerijos žinių, būtinų taikant naujausias technologijas ir savarankiškai kuriant naujus gaminius bei paslaugas, išmokyti atlikti elektronikos inžinerijos taikomuosius tyrimus, gaunant naujus rezultatus.
3. Ugdyti gebėjimą kūrybiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie mokslinius tyrimus ir inovacijas.
 • Naujausios probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens elektronikos inžinerijos žinios.
 • Naujausios elektronikos inžinerijai artimų ar giminingų sričių žinios.
 • Elektronikos inžinerijos labai specializuotos naujų gaminių bei paslaugų sukūrimo ir mokslinių tyrimų naujausios žinios, reikalingos kuriant, eksploatuojant ir tobulinant įterptąsias, matavimų, valdymo kompiuterizuotas bei neuronų tinklų ir kitomis naujausiomis technologijomis pagrįstas intelektualiąsias elektronines sistemas.
 • Elektronikos inžinerijos labai specializuotos naujų gaminių bei paslaugų sukūrimo ir mokslinių tyrimų naujausios žinios, reikalingos kuriant, eksploatuojant ir tobulinant šiuolaikinius integrinius grandynus, mikro ir nano sistemas bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
 • Elektronikos inžinerijos labai specializuotos naujų gaminių bei paslaugų sukūrimo ir mokslinių tyrimų naujausios žinios, reikalingos kuriant, eksploatuojant ir tobulinant aviacinių elektroninių sistemų parametrų matavimus, aviacines kompiuterines sistemas ir aviacinius navigacijos metodus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas teoriškai suprasti naujausias elektronikos inžinerijos technologijas, atpažinti ir analizuoti apie naujas ir reikšmingas elektronikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas.
 • Gebėjimas derinti teorijos ir praktikos elementus, ekspertiškai įvertinti ir pritaikyti naujausias elektronikos inžinerijos ir jai artimų ar giminingų sričių žinias.
 • Gebėjimas efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.
 • Specialieji gebėjimai
 • Mokėjimas atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekiant plėtoti naujas žinias ir naujas metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais.
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 • Gebėjimas savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti įterptąsias, matavimų, valdymo kompiuterizuotas bei neuronų tinklų ir kitomis naujausiomis technologijomis pagrįstas intelektualiąsias elektronines sistemas.
 • Gebėjimas savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikinius integrinius grandynus, mikro ir nano sistemas viename luste bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
 • Gebėjimas savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti aviacines elektronines sistemas, aviacinius navigacijos metodus ir priemones, skrydžio parametrų matavimų ir apdorojimo sistemas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas bendrauti, pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms, teikti konsultacijas veiklos srityje, dalyvauti kitų žmonių kvalifikacijos tobulinime.
 • Mokėjimas dirbti grupėje, bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais, vadovauti kitų darbuotojų veiklai.
 • -
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas tobulinti profesinę kompetenciją, kai dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, o pokyčiai sunkiai prognozuojami.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEM11111 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ELESM11101 Signalai ir jų apdorojimas 8 45 - 15 16 137 E
ELESM11102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 8 30 - 15 32 136 E
ELESM11103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 4 45 - - - 61 E
ELTLM11101 Matematinio modeliavimo technologijos 7 30 30 - 16 110 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEM11212 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
AIAEM11213 Palydovinės navigacijos metodai ir sistemos 6 30 - 15 16 99 E
ELESM11201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 30 30 - 16 84 E
ELKIM11208 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 30 15 - 16 99 E
ELKIM11209 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 3(3) - - - - 80 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAEM11211 Aviacinių elektroninių sistemų matavimai 6 45 - 15 16 84 E
AIAEM11214 Aviaciniai navigacijos įrenginiai 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11203 Virtualieji instrumentai 6 30 30 - 16 84 E
ELTLM11206 Moderniosios telekomunikacijų technologijos 6 45 15 - 16 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
AIAIM17082 Skrydžio parametrų matavimo sistemos 6 45 15 - 16 84 E
AIAIM17084 Šviesos optika ir aerodromų įrenginiai 6 45 - 15 16 84 E
AIAIM17087 Skrydžio parametrų matavimo sistemos (KP) 3(3) - - - - 80 KP
AIAIM17088 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRM11313 Signaliniai procesoriai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11301 Mobiliosios informacijos perdavimo technologijos 6 45 - 15 16 84 E
AIAIM17083 Aviacinės kompiuterinės sistemos 6 45 - 15 16 84 E
AIAIM17085 Radiolokacijos teorija ir borto sistemos 6 45 15 - 16 84 E
AIAIM17086 Radiolokacijos teorija ir antžeminės sistemos 6 45 15 - 16 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17089 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.