Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aviacijos mechanikos inžinerija

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621H42001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Eduardas Lasauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: aeronautikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai
 
Kam skirta studijų programa?
Aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programa skirta rengti aviacijos mechanikos inžinerijos magistrams, galintiems organizuoti įvairių tarpusavyje susijusių aviacijos uždavinių sprendimą, vertinant naujausių fundamentalių žinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus bei kūrybiškai juos panaudojant.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys gebės savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus, priimti inovatyvius sprendimus, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti techniniais specialistais, aviacinių įmonių techninių padalinių vadovais, taip pat kitų transporto ir mechanikos įmonių techninių padalinių vadovais, projektų vadovais. Studijas galės tęsti mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams naujausių aeronautikos inžinerijos ir aviacijos mechanikos inžinerijos žinių.
2. Ugdyti gebėjimą suprasti įvairių tarpusavyje susijusių aviacijos mechanikos inžinerijos uždavinių ryšius ir jų įtaką galimoms socialinėms ir etninėms pasekmėms.
3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai atlikti taikomuosius aviacijos mechanikos tyrimus, teikti konsultacijas aeronautikos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti.
4. Ugdyti gebėjimą organizuoti komandinį darbą priimant inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie šiuolaikines aeronautikos inžinerijos ir aviacijos mechanikos inžinerijos mokslų tendencijas ir problemas, jų sprendimo būdus.
 • Žinios apie aviacinėje mechanikoje taikomus naujausius tyrimų metodus, tinkamiausias mokslinių tyrimų priemones.
 • Žinios apie aviacijos ir oro transporto vystymo perspektyvas, ekologiškumo didinimą oro transporte.
 • Gebėjimai tirti
 • Suprasti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Suprasti aeronautikos bei aviacijos mechanikos inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Suprasti naujausių aeronautikos ir aviacijos mechanikos technologijų kūrimo ir taikymo principus bei eksploatavimo probleminius klausimus.
 • Supranta mokslinių tyrimų svarbą sprendžiant aeronautikos inžinerijos ir aviacijos mechanikos inžinerijos šiuolaikines ir ateities problemas.
 • Specialieji gebėjimai
 • Atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aviacijos technikos situacijas, taikyti šiuolaikines inžinerines priemones, įgyvendinant kvalifikuotus jų sprendimo būdus, moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias aviacijos mechanikos inžinerijos problemas.
 • Atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautus rezultatus, vertinti aviacijos mechanikos įrenginių patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje.
 • Taikyti technologijos mokslų naujoves diegiant švarios gamybos principus sugeba derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Spręsti sudėtingus tarpusavyje susijusius uždavinius, kurie gali apimti keleto giminingų profesinių veiklų sritis.
 • Vertinti ir kūrybiškai taikyti savo veikloje naujausias profesines žinias ir jai artimų ar giminingų sričių žinias.
 • Nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti įvairių tyrimų rezultaatus, formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas suprasti aeronautikos bei aviacijos mechanikos inžinerijos teoriją.
 • Gebėjimas praktiškai pritaikyti mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Gebėjimas taikyti šiuolaikines inžinerines priemones, įgyvendinant kvalifikuotus jų sprendimo būdus, moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias aviacijos mechanikos inžinerijos problemas.
 • Gebėjimas taikyti technologijos mokslų naujoves diegiant įvarios gamybos principus, derinant taikymo įgūdžius verslo ir vadybos pagrindais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMM11101 Tamprumo teorija 7 30 - 30 4 122 E
AIAMM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - - 106 A
AIAMM14101 Techninės priežiūros vadyba 7 30 - 15 6 135 E
FMFIM11130 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - 6 109 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAMM11104 Aviacinių propelerių inžinerija 6 30 - 15 6 109 E
AIAMM11105 Skaičiuojamoji aerodinamika 6 30 - 15 6 109 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMM11201 Lėktuvų pastovumas ir pavaldumas 7 30 - 30 6 120 E
AIAMM11202 Magistro baigiamasis darbas 2 5 - - - - 133 A
AIAMM14201 Žmogiškasis veiksnys aviacijoje 6 30 - 15 6 109 E
FMMTM13222 Baigtinių elementų metodas aviacinėse konstrukcijose 6 30 14 16 15 85 E
MEMRM13205 Mechatroninių sistemų mechanika 6 45 - 15 10 90 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17176 Aviacinių variklių teorija 6 30 - 30 6 94 E
AIAIM17177 Orlaivių neardomo kontrolės metodai 7 30 15 15 7 119 E
AIAIM17178 Aviacinės kompiuterinio projektavimo sistemos 6 15 15 15 6 109 E
AIAIM17179 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
AIAIM17180 Aviacinių konstrukcijų optimizavimas baigtinių elementų metodu 7 15 - 30 7 134 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17181 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.