Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Avionika

Avionika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H43001, 6121EX055 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Darius Rudinskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aviacijos elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti specialistams, kurie gerai išmanytų naujausias orlaivių elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, orlaivių automatikos vystymosi tendencijas, elektroninių ir automatinių sistemų projektavimo principus; mokėtų kompetentingai naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias elektronikos ir automatinio valdymo problemas; išmanytų automatizuoto projektavimo įrangą; gebėtų kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas, jų funkcinius įtaisus; mokėtų eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • naudodami automatizuoto projektavimo įrangą kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas;
 • naudotis kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams procesams ir įrenginiams valdyti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • vykdyti orlaivių techninės priežiūros darbus;
 • adaptuotis prie nuolatinių pokyčių profesinėje elektronikos inžinerijos bei automatikos srityje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • eiliniu arba vyresniuoju specialistu įvairiose aviacijos įmonėse;
 • techniku avioniku UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
 • orlaivių komponentų paieškos ir tiekimo įmonėje AB „Locatory.com“;
 • orlaivių tinkamumo skraidyti specialistu ar techniku avioniku AGAI skrydžių praktikos bazėje;
 • vyriausiuoju specialistu Civilinės aviacijos administracijoje;
 • Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos inžinerijos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti avionikos įrenginių ir sistemų projektavimo bei techninės priežiūros įgūdžių;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus avionikos fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinos ir sistemiškai supras avionikos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turės nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių avionikos žinių, įskaitant EASA Part-66 dalies reikalavimus;
 • Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turės darbo su įranga, naudojama avionikos studijose, įgūdžių.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą avionikos problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebė taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti avionikos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs;
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą;
 • Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
AIAIB17149 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17144 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17145 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
AIAIB17063 Aviaciniai prietaisai 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16406 Elektronikos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIB17064 Aviacinė radijo dažnių technika 6 45 - 15 4 96 E
MEMKB17382 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
AIAIB17065 Aviacinės radijo dažnių technikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
AIAIB17150 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17152 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16614 Elektroninių įtaisų projektų valdymas 3 30 15 - 2 33 E
AIAIB17066 Orlaivių ryšio bei navigacijosir duomenų sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17067 Automatinis orlaivių valdymas 6 30 15 15 4 96 E
AIAIB17158 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
AIAIB17068 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAIB17069 Avionikos projektavimas ir gamybos technologijos 3 24 - 16 2 38 E1
AIAIB17070 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAIB17071 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAIB17165 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17073 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAIB17074 Avionikos kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAIB17076 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
AIAIB17166 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVEIB17208 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.