Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aviacijos mechanikos inžinerija

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H42001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Eduardas Lasauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kurie domisi orlaivių mechanika, orlaivių konstrukcijomis, varikliais bei mechaninėmis sistemomis ar aerodinamika ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos mechanikos specialistai, galintys ne tik savarankiškai spręsti sudėtingus orlaivių konstrukcijų bei variklių inžinerijos uždavinius, bet ir projektuoti, braižyti, modeliuoti bei kurti naujus orlaivių projektus. Be to, absolventai taip pat gebės taikyti įgytas žinias aviacinių įmonių veikloje, įvairiose darbo vietose, taikydami aukštąsias technologijas, analizuoti ir kūrybiškai spręsti techninius, administracinius bei teisinius orlaivių kūrimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus, kurie dažnai yra aktualūs viso pasaulio mastu, bei naujai vertinti šios specialybės inžinierių priimamų sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • naudodamiesi kompiuterinio modeliavimo programomis braižyti ir projektuoti orlaivių mechanines dalis ir sistemas;
 • atlikti orlaivio skrydžio aerodinaminių charakteristikų skaičiavimus ir jas vertinti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • analizuoti orlaivio sparno ir jo profilio parametrus, parinkti optimalias sparno parametrų skaitines reikšmes;
 • spręsti, kaip organizuojama orlaivių techninė priežiūra ir atliekami techniniai darbai;
 • atlikti įvairių orlaivių mazgų remonto darbus;
 • suprasti orlaivių projektavimo ir remonto organizacijų teisinius aspektus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • eiliniu arba vyresniuoju specialistu įvairiose aviacijos įmonėse;
 • aviacijos mechanikos inžinieriumi UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
 • orlaivių tinkamumo skraidyti specialistu ar mechanikos inžinieriumi AGAI skrydžių praktikos bazėje;
 • vyriausiuoju specialistu Civilinės aviacijos administracijoje;
 • Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos inžinerijos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti orlivio techninės priežiūros bei orlaivio komponentų bei sistemų projektavimo įgūdžių;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinoti ir suprasti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus aviacijos mechanikos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinoti ir sistemiškai suprasti aviacijos mechanikos inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turėti nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių aviacijos mechanikos inžinerijos žinių, įskaitant EASA Part 66 dalies reikalavimus;
 • Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebėti planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turėti darbo su įranga, naudojama aviacijos mechanikos inžinerijos studijose, įgūdžių
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą aviacijos mechanikos inžinerijos problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti aviacijos mechanikos inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
 • Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinoti tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMB16101 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16109 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16205 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16209 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16210 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16245 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16247 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16248 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16308 Medžiagų mechanika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEPMB16301 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APVIB16014 Skysčių mechanika 3 15 15 15 2 33 E
FMMTB16403 Medžiagų mechanika 2 6 30 - 30 4 96 E
MEMIB16402 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMTB16235 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
MEPMB16401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
TIATB16403 Orlaivių eksploatacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMB16501 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAMB16502 Orlaivių konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
AIAMB16503 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
AIAMB16504 Kompozitinės medžiagos 3 30 - 15 4 31 E
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
TIATB16501 Vidaus degimo varikliai 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMB16601 Skridimo dinamika 3 30 - 15 2 33 E
AIAMB16602 Orlaivių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 4 111 E
AIAMB16603 Orlaivių funkcinės sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAMB16604 Orlaivių gamybos ir remonto technologija 6 30 - 30 4 96 E
AIAMB16605 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
AIAMB16606 Lėktuvų projektavimas 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAMB16607 Sraigtasparnių inžinerija 3 30 - 15 2 33 E1
AIAMB16608 Orlaivio tipo inžinerija 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16700 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAEB16705 Aviaciniai prietaisai 3 24 16 - 2 38 E1
AIAMB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAMB16703 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAMB16705 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16802 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAMB16802 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
AIAMB16803 Orlaivio kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAMB16804 Bakalauro Baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAMB16805 Bakalauro Baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
KILKB16023 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVSEB16852 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.