Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aviacijos mechanikos inžinerija

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H42001, 6121EX054 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Eduardas Lasauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aeronautikos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kurie domisi orlaivių mechanika, orlaivių konstrukcijomis, varikliais bei mechaninėmis sistemomis ar aerodinamika ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos mechanikos specialistai, galintys ne tik savarankiškai spręsti sudėtingus orlaivių konstrukcijų bei variklių inžinerijos uždavinius, bet ir projektuoti, braižyti, modeliuoti bei kurti naujus orlaivių projektus. Be to, absolventai taip pat gebės taikyti įgytas žinias aviacinių įmonių veikloje, įvairiose darbo vietose, taikydami aukštąsias technologijas, analizuoti ir kūrybiškai spręsti techninius, administracinius bei teisinius orlaivių kūrimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus, kurie dažnai yra aktualūs viso pasaulio mastu, bei naujai vertinti šios specialybės inžinierių priimamų sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • naudodamiesi kompiuterinio modeliavimo programomis braižyti ir projektuoti orlaivių mechanines dalis ir sistemas;
 • atlikti orlaivio skrydžio aerodinaminių charakteristikų skaičiavimus ir jas vertinti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • analizuoti orlaivio sparno ir jo profilio parametrus, parinkti optimalias sparno parametrų skaitines reikšmes;
 • spręsti, kaip organizuojama orlaivių techninė priežiūra ir atliekami techniniai darbai;
 • atlikti įvairių orlaivių mazgų remonto darbus;
 • suprasti orlaivių projektavimo ir remonto organizacijų teisinius aspektus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • eiliniu arba vyresniuoju specialistu įvairiose aviacijos įmonėse;
 • aviacijos mechanikos inžinieriumi UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
 • orlaivių tinkamumo skraidyti specialistu ar mechanikos inžinieriumi AGAI skrydžių praktikos bazėje;
 • vyriausiuoju specialistu Civilinės aviacijos administracijoje;
 • Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos inžinerijos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti orlivio techninės priežiūros bei orlaivio komponentų bei sistemų projektavimo įgūdžių;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinoti ir suprasti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus aviacijos mechanikos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinoti ir sistemiškai suprasti aviacijos mechanikos inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turėti nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių aviacijos mechanikos inžinerijos žinių, įskaitant EASA Part 66 dalies reikalavimus;
 • Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebėti planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turėti darbo su įranga, naudojama aviacijos mechanikos inžinerijos studijose, įgūdžių
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą aviacijos mechanikos inžinerijos problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti aviacijos mechanikos inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
 • Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinoti tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
AIAIB17149 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17144 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17145 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17050 Medžiagų mechanika 1 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17213 Skysčių mechanika 3 15 15 15 2 33 E
TIAIB17045 Orlaivių eksploatacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
MEMKB17152 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17058 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17382 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17054 Medžiagų mechanika 2 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIB17150 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17151 Orlaivių konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17152 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17153 Kompozitinės medžiagos 3 30 - 15 4 31 E
TIAIB17050 Vidaus degimo varikliai 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17154 Skridimo dinamika 3 30 - 15 2 33 E
AIAIB17155 Orlaivių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 4 111 E
AIAIB17156 Orlaivių funkcinės sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17157 Orlaivių gamybos ir remonto technologija 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17158 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
AIAIB17159 Lėktuvų projektavimas 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIB17160 Sraigtasparnių inžinerija 3 30 - 15 2 33 E1
AIAIB17161 Orlaivio tipo inžinerija 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
AIAIB17068 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAIB17072 Aviaciniai prietaisai 3 24 16 - 2 38 E1
AIAIB17162 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAIB17163 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAIB17165 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17073 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAIB17166 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
AIAIB17167 Orlaivio kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAIB17168 Bakalauro Baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAIB17169 Bakalauro Baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVEIB17208 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.