Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Pirmos pakopos studijos

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų bakalauras
Programos kodas: 612H42001, 6121EX054 (nuo 2017 m.)

Studijų programa skirta tiems, kurie domisi orlaivių mechanika, orlaivių konstrukcijomis, varikliais bei mechaninėmis sistemomis ar aerodinamika ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos mechanikos specialistai, galintys ne tik savarankiškai spręsti sudėtingus orlaivių konstrukcijų bei variklių inžinerijos uždavinius, bet ir projektuoti, braižyti, modeliuoti bei kurti naujus orlaivių projektus. Be to, absolventai taip pat gebės taikyti įgytas žinias aviacinių įmonių veikloje, įvairiose darbo vietose, taikydami aukštąsias technologijas, analizuoti ir kūrybiškai spręsti techninius, administracinius bei teisinius orlaivių kūrimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus, kurie dažnai yra aktualūs viso pasaulio mastu, bei naujai vertinti šios specialybės inžinierių priimamų sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.

Baigę šią studijų programą absoventai gebės:
 • naudodamiesi kompiuterinio modeliavimo programomis braižyti ir projektuoti orlaivių mechanines dalis ir sistemas;
 • atlikti orlaivio skrydžio aerodinaminių charakteristikų skaičiavimus ir jas vertinti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • analizuoti orlaivio sparno ir jo profilio parametrus, parinkti optimalias sparno parametrų skaitines reikšmes;
 • spręsti, kaip organizuojama orlaivių techninė priežiūra ir atliekami techniniai darbai;
 • atlikti įvairių orlaivių mazgų remonto darbus;
 • suprasti orlaivių projektavimo ir remonto organizacijų teisinius aspektus.

Avionika

Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų bakalauras
Programos kodas: 612H43001, 6121EX055 (nuo 2017 m.) 

Studijų programa skirta rengti specialistams, kurie gerai išmanytų naujausias orlaivių elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, orlaivių automatikos vystymosi tendencijas, elektroninių ir automatinių sistemų projektavimo principus; mokėtų kompetentingai naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias elektronikos ir automatinio valdymo problemas; išmanytų automatizuoto projektavimo įrangą; gebėtų kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas, jų funkcinius įtaisus; mokėtų eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
Nuo 5 semestro Aviacinių elektronikos sistemų specializacijos studijose įgyjama žinių ir gebėjimų, susijusių su technine priežiūra, technologiniais ir vadybiniais procesais, darbu EASA patvirtintoje orlaivių techninės priežiūros organizacijoje.
Bepiločių orlaivių inžinerijos specializacija skirta tiems, kurie domisi naujausiomis aviacijos technologijomis ir planuoja užsiimti bepiločių orlaivių projektavimu, valdymu, paslaugų kūrimu. Studijų metu studentai įgis specialių žinių apie bepiločių orlaivių projektavimą, gamybos technologijas ir įrenginių derinimą, bepiločio orlaivio valdymą, paslaugų teikimo reglamentavimą ir kt.

Baigę šią studijų programą absoventai gebės:
 • naudodami automatizuoto projektavimo įrangą kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas;
 • naudotis kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams procesams ir įrenginiams valdyti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • vykdyti orlaivių techninės priežiūros darbus;
 • prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje elektronikos inžinerijos bei automatikos srityje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Antrosios pakopos studijos

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (2 metai)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų magistras
Programos kodas: 621H42001, 6211EX060 (nuo 2017 m.) 
Galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba

Studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos aviacijos mechanikos specialistus, turinčius tarpdalykinių ir naujausių aeronautikos inžinerijos krypties žinių bei gebančių projektuoti orlaivių vidaus įrengimo ir tobulinimo pakeitimus derinant techninius sprendimus su gamintojo institucija, taikant inžinerinių mokslų metodus, vykdant tarpdalykinius tyrimus. Specialistai taip pat gebės planuoti bei vadovauti vykdantiems orlaivių techninės priežiūros darbus, mokytis visą gyvenimą siekdami veikti globalioje aeronautikos inžinerinėje aplinkoje.
 
Šios studijų programos absolventai gebės:
 • atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aviacijos technikos situacijas, taikyti šiuolaikines inžinerines priemones, įgyvendindami kvalifikuotus jų sprendimo būdus, moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias aviacijos mechanikos inžinerijos problemas;
 • atlikti tyrimus ir naudodamiesi informacinėmis technologijomis įvertinti gautus rezultatus, vertinti aviacijos mechanikos įrenginių patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje;
 • taikyti technologijos mokslų naujoves diegdami švariosios gamybos principus bei derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais.

Elektronikos inžinerija (Specializacija: aviacinė elektronika)

Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (2 metai)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų magistras
Programos kodas: 621H61003, 6211EX050 (nuo 2017 m.)  

Studijų programos tikslas yra suteikti naujausių elektronikos inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias kompiuterizuotas elektronines sistemas bei mikro- ir nanoelektronikos įtaisus; išugdyti gebėjimą atlikti elektronikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius elektroninių sistemų ir specialiosios paskirties integrinių grandynų tyrimus, būtinus naujiems gaminiams bei paslaugoms kurti, bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Šios studijų programos absolventai gebės:
 • atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir naujas metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
Aviacinės elektronikos specializacijos absolventai gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti aviacines elektronines sistemas, aviacinius navigacijos metodus ir priemones, skrydžio parametrų matavimų ir apdorojimo sistemas.

Vadyba (Specializacija: aviacijos vadyba)

Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (1,5 metų)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
Programos kodas: 621N20024, 6211LX086 (nuo 2017 m.)

Studijų programos tikslas yra parengti vadybos magistrus, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias inžinerinės ekonomikos ir vadybos mokslų žinias, siekiant besikeičiančioje aplinkoje efektyviai valdyti ekonominius ir vadybinius procesus, kurti vertę vartotojui ir vykdyti mokslinius tyrimus bei savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
 
Šios studijų programos absolventai gebės:
 • taikyti inžinerinės ekonomikos ir vadybos teorijos, strateginio valdymo, rinkodaros, valdymo apskaitos, verslo teisės, mokslinių tyrimų metodologijos principus bei metodus, reikalingus valdymo sprendimams rengti ir įgyvendinti;
 • integruotai taikyti specialiąsias inžinerines, ekonomikos ir vadybos žinias rengiant visumą techninių, informacinių, technologinių, ekonominių ir vadybinių priemonių, reikalingų organizacijų procesams efektyviai valdyti ir inovacijoms diegti, be to, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Aviacijos vadybos specializacijos absolventai gebės dirbti oro bendrovėse, oro uostų ir oro navigacijos įmonėse, vadovauti kuriant produktus, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti aviacinių paslaugų teikimo procesą ir jo plėtrą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su aviacijos sektoriaus problemų sprendimu, bei vykdyti tiriamąją ir eksperimentinę veiklą. 
 
Elektroninės orlaivių navigacijos sistemos

Antanas Savickas
2017
Pagrindinis orlaivių pilotavimo tikslas yra saugus skrydis. Kasmet daugėjant
skrendančių orlaivių, lakūnas turi laikytis nustatytų skrydžio trajektorijos tikslumo reikalavimų, kad išvengtų pavojingo orlaivių suartėjimo ore. Orlaivyje yra visos skrydžiui reikalingos navigacijos sistemos ir įrenginiai, lakūnas privalo gebėti juos naudoti. Orlaivių pilotavimo specialybės žinios ir patirtis ateina ne iš karto. Reikia daug mokytis
ir turėti praktinių įgūdžių, kad taptum geru lakūnu.
Knygoje pateikiama žinių apie orlaivių elektroninių navigacijos sistemų veikimo principus, jų parametrus ir jų naudojimą skrydžio metu. Lakūnui, išmanančiam bendruosius navigacijos principus ir navigacijos įrenginių teorijos pagrindus, nesunku išmokti tobulai valdyti skirtingų tipų orlaivius.
Knyga parašyta laikantis Lietuvoje galiojančių standartų. Ji skirta VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams ir tiems skaitytojams, kurie norėtų išmanyti elektronines orlaivių navigacijos sistemas ir mokėti jas naudoti skrendant.
Skaitytojams, neturintiems įvadinių žinių apie orlaivių navigaciją, reikėtų perskaityti knygą „Orlaivių navigacijos prietaisai“.
Orlaivių navigacijos prietaisai

Antanas Savickas
2017
 
Knygoje aprašomi teoriniai orlaivių navigacijos prietaisų veikimo principai bei šių prietaisų naudojimas skrydžio metu. Visi būsimieji orlaivių pilotai, skrydžių vadovai ir licencijuoti B1 ir B2 kategorijų orlaivių techninės priežiūros specialistai leidinyje ras reikiamos informacijos ne tik apie orlaivių prietaisus, bet ir apie aviacinį ryšį bei skrydžių valdymo sistemas.
Knygų apie orlaivių navigacijos prietaisus ir skrydžių valdymo sistemas lietuvių kalba nėra, tad leidinys itin aktualus ne tik Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams, bet ir orlaivių techninės priežiūros įmonėms, privačioms pilotų mokykloms, aeroklubams ir visiems, norintiems įgyti aviacijos žinių.
Aviacinė elektronika

Antanas Savickas
2014
Mokomojoje knygoje pateikiamos pagrindinės žinios apie atominę puslaidininkinių medžiagų struktūrą ir iš jų pagamintų elektronikos komponentų teorinius veikimo principus. Leidinyje aptariamos iš šių komponentų sudarytos elektroninės schemos, nagrinėjami jų taikymo orlaivių įrenginiuose pavyzdžiai, analizuojami servomechanizmų ir kitų orlaiviuose naudojamų automatikos schemų veikimo principai.
Mokomoji knyga atitinka Europos Komisijos 2042/2003 reglamento III priedo (66 dalies) 4 mokymo modulio žinių reikalavimus. Ji skirta aviacinės mechanikos ir aviacinės elektronikos specialybių studentams ir visiems, norintiems savarankiškai įgyti daugiau aviacinės elektronikos žinių.
Anglų–lietuvių kalbų aviacijos terminų žodynas / English-Lithuanian dictionary of aviation

Nijolė Ona Žegūnienė
2014
 
Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis mokomasis aviacijos žodynas parengtas atrinkus aviacijoje vartojamus terminus. Tai pirmasis toks žodynas, todėl jis naudingas visų aviacijos sričių atstovams. Žodyne yra beveik 5000 angliškų terminų su atitikmenimis lietuvių kalba. Kai kurie terminai trumpai paaiškinami, iliustracijos patikslina ir įtvirtina jų reikšmę. Šiuos terminus vartoja skrydžių vadovai, lakūnai, mechanikai ir kiti aviacijos specialistai, todėl leidinys turi labai konkretų tikslą. Žodynas turėtų tapti kasdienio naudojimo priemone, padedančia suprasti tekstus aviacijos temomis anglų kalba.
English for Aviation Students

Nijolė Ona Žegūnienė
2013
 
Leidinio tikslas – lingvistinių ir komunikacinių gebėjimų tobulinimas. Šioje mokomojoje knygoje pateikiami įvairūs su aviacija susiję tekstai, anglų kalbos gramatikos pagrindai. Leidinyje skaitytojas taip pat ras teminių pratimų, žodynėlį, akronimų ir sutrumpinimų sąrašą. Leidinys skirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto A. Gustaičio Aviacijos instituto pirmo kurso studentams, tačiau ši mokomoji priemonė gali praversti asmenims, susijusiems su aviacija ir siekiantiems gilinti šios srities anglų kalbos žinias.
Aviaciniai skrydžio valdymo prietaisai ir sistemos

Eugenijus Pileckas
2011
Knygoje pateikiama žinių apie aviacinius prietaisus ir sistemas. Aprašomos orlaivio skrydžio valdymo ir jėgainės parametrų kontrolės prietaisų konstrukcijos, struktūra, veikimo principai, paklaidos, automatizuotų skrydžio valdymo sistemų sandara ir veikimo algoritmai. Mokomoji knyga skirta orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo, aviacinės elektronikos, aviacinės mechanikos ir kitų specialybių studentams, studijuojantiems avionikos pagrindus.
Oro uostų projektavimas, saugumas ir ekologija

Julius Christauskas, Kęstutis Skerys
2008

 
Nagrinėjami oro transportui būtini statiniai. Daugiausia dėmesio skirta aerodromui ir jo pagrindiniams elementams: kilimo ir tūpimo (KTT) bei riedėjimo takams, peronams, lėktuvų stovėjimo aikštelėms. Pateikti aerodromo geometrinių parametrų skaičiavimo, generalinio plano sudarymo, dirbtinių dangų parinkimo bei skaičiavimo principai. Aptarta įvairių tipų dangų įrengimo bei priežiūros technologija. Atskirai aptarti oro uostų saugumo ir ekologiniai klausimai. Leidinys skiriamas pagrindinių akademinių ir profesinių studijų studentams, studijuojantiems kelių ir geležinkelių inžineriją.
Orlaivių konstrukcijų mechanika

Antanas Žiliukas
2007
 
Mokomojoje knygoje pateikiami orlaivių konstrukcijų mechanikos pagrindai. Kreipiamas didelis dėmesys naujų medžiagų ir konstruktyvinių sprendimų taikymui šiuolaikiniuose orlaiviuose. Nagrinėjamos orlaivių konstrukcijų apkrovos, statinis ir nuovargio stiprumai bei stabilumas. Skaičiuojami sparnai, liemuo, važiuoklė ir kt. konstrukcijos, jų elementai bei jungtys. Mokomoji knyga skirta aviacinės mechanikos specialybių studentams.
Aviacinės radiolokacinės sistemos

Romualdas Malinauskas
2007
Leidinyje apžvelgti radiolokacinių sistemų sudarymas, veikimo principai, schemotechniniai sprendimai. Taip pat radiolokacijos principai, kurių išmanymas yra būtinas orlaivių pilotams, laikantiems licencinius egzaminus pagal ICAO (tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) reikalavimus JAR-FCL1.
Mokomoji knyga skirta VGTU AGAI orlaivių pilotavimo, elektronikos inžinerijos (aviacinės elektronikos specializacija), skrydžių valdymo studijų programų pagrindinių studijų studentams, studijuojantiems radiolokacinių sistemų modulius.
Radionavigacinės sistemos ir įranga

Algimantas Jakučionis
2007
Knygoje aprašomos artimojo ir tolimojo veikimo bei orlaivių tūpimo pagal prietaisus radionavigacinės sistemos, kurias sudaro dvi pagrindinės dalys – antžeminė įranga ir orlaivių borto aparatūra. Pateikiamos jų struktūrinės schemos, nagrinėjami veikimo principai, matuojamieji parametrai, aptariamos navigacinių parametrų matavimo paklaidos. Mokomoji knyga skirta orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo, aviacinės elektronikos inžinerinių universitetinių pirmosios pakopos programų studijų studentams. Ja gali pasinaudoti ir antrosios pakopos (magistrantūros) studijū studentai. Leidinys atitinka technologijos mokslo srities elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) bei transporto inžinerijos (03T) mokslo kryptis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Elvita Marcinkevičienė
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė